logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Dokumenty Celne

 1. Adnotacja z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 6)
 2. Aneks do Planu postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 3)
 3. Certyfikat weryfikacji dostawy towarów o znaczeniu strategicznym - Dz.U. 2018, poz. 590 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 4. CMR Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
 5. Deklaracja celna CN 23
 6. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 7. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 8. Deklaracja przewozu zamkniętego źródła promieniotwórczego (zamkniętych źródeł promieniotwórczych) - Dz.U. 2007 nr 131 poz. 911
 9. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 10. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 11. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (wywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 12. Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt
 13. Dokument Przekazania Towaru (DPT) - Dz.U. 2016, poz. 1294 Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 14. Dokument T 5 Bis - kontrola użycia i/lub przeznaczenia towarów - (aktywny PDF)
 15. D.W.1 - Deklaracja wartości celnej
 16. D.W.1 BIS - Arkusz dodatkowy
 17. DWC - Deklaracja Wartości Celnej
 18. Ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 3)
 19. Ewidencja towarowa prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 1)
 20. Ewidencja towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 4)
 21. Formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - Dz.U. 2017, poz. 391 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 22. INF 1 - Uszlachetnianie czynne
 23. INF 2 - Uszlachetnianie bierne - Obrót Trójstronny
 24. INF 3 - Towary powracające - Dokument informacyjny
 25. INF 4 - Świadectwo Informacyjne i wniosek o wystawienie świadectwa informacyjnego
 26. INF 5 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (EX/IM)
 27. INF 6 - Odprawa czasowa
 28. INF 7 - Uszlachetnianie czynne
 29. INF 8 - Składy celne / wolne obszary celne / składy wolnocłowe - Zabiegi zwyczajowe
 30. INF 9 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (IM/EX)
 31. Karta kontrolna T 5 (nieaktywny PDF)
 32. Karta Rejestracji - PDR
 33. Karta Rejestracji - PDR/Intrastat
 34. Kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 2)
 35. Kwestionariusz postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 1)
 36. Odprawa czasowa - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 37. Oświadczenie bezpieczeństwa - INTRASTAT
 38. Oświadczenie osoby stwierdzające, iż nie jest podmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego i nie naruszyła przepisów prawa celnego lub podatkowego
 39. Plan postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 2)
 40. Postanowienie o spełnianiu warunków i kryteriów - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 8)
 41. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce - Dz.U. 2017, poz. 416 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 42. Powszechny Weterynaryjny Dokument Wejścia, PWDW dla Zwierząt
 43. Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej
 44. Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 3)
 45. Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 46. Protokół z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 5)
 47. Przetwarzanie pod kontrolą celną - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 48. Skład celny - Formularz kontynuacyjny do wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu celnego lub objęcia składu celnego procedurą typu E - instrukcja w wersji PDF
 49. Skład celny - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 50. Świadectwo o przydatności do produkcji substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 4)
 51. Świadectwo Pochodzenia - Certificate of Origin - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r. UWAGA ! Jest to formularz ścisłego zarachowania do nabycia w oddziałach celnych. Dostępna na naszych stronach wersja w formacie...
 52. Świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 3)
 53. Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
 54. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej - Dz.U. 2018, poz. 2520 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r.
 55. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 56. Uszlachetnianie bierne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 57. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 58. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania czynnego (Formularz kontynuacyjny) - instrukcja w wersji PDF
 59. Wezwanie do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 4)
 60. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 2)
 61. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 286 (załącznik 1)
 62. Wniosek o dokonanie zwrotu / umorzenia należności celnych
 63. Wniosek o nadanie lub ustalenie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podsystemu INTRASTAT
 64. Wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 65. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 7)
 66. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) - w formacie PDF objaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku o udzielenie WIT
 67. Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 1)
 68. Wniosek o ustanowienie//zmianę/zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie//zmianę/zniesienie składu wolnocłowego - Dz.U. 2009 Nr 64, poz. 540
 69. Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego - Dz.U. 2016, poz. 1292 Formularz obowiązujący od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 70. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2
 71. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2019, poz. 745 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 79. Wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r.
 80. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2019, poz. 225 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.
 81. Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania biernego - Formularz kontynuacyjny - instrukcja w wersji PDF
 82. WPR 1 - Wniosek o refundację wywozową (instrukcja do formularza w formacie PDF) - Dz.U. 2010 nr 73 poz. 469 (załącznik 1)
 83. WPR 5 - Deklaracja objęcia kontrolą celną mięsa na warunkach art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1731/2006 - Dz.U. 2010 Nr 73, poz. 469 (załącznik 3)
 84. Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED)
 85. Wzór zobowiązania dołączanego do wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera
 86. Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący zwolnienia od należności celnych przywozowych przesyłki przeznaczonej do użytku służbowego lub osobistego użytku - Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 3 i 4) Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2016 r.
 87. Zaświadczenie o zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez funkcjonariusza Służby Granicznej - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (7)
 88. Zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 214 Formularz obowiązuje od dnia 4 lutego 2017 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB