logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Dokumenty Transportowe

 1. Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dz.U. 2012, poz. 1079 (załącznik 3)
 2. Decyzja o cofnięciu zakazu wejścia do portów - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 3. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej na podmiot wykonujący przewóz drogowy - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 4)
 4. Decyzja o odmowie wejścia do portu statku o obcej przynależności, któremu organy inspekcyjne państw-stron Memorandum Paryskiego wydały decyzję o zakazie wejścia do portów - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 5. Decyzja o wydaniu zakazu wejścia do portów w przypadku, gdy statek, udając się do uzgodnionej stoczni remontowej, opuścił port bez spełnienia określonych warunków lub nie zawinął do uzgodnionej stoczni remontowej - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 6. Decyzja o wydaniu zakazu wejścia do portów w przypadku, gdy statek został zatrzymany po raz trzeci - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 7. Decyzja o wydaniu zgody na wyjście z portu w celu dokonania naprawy w stoczni remontowej - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 8. Decyzja o zatrzymaniu statku przez Inspektora Inspekcji Państwa Portu Urzędu Morskiego - Dz.U. 2016, poz. 1357 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2012 r.
 9. Dokument zastępujący zgłoszenie przewozu towarów - Dz.U. 2018, poz. 1849 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 10. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu - Dz.U. 2015, poz. 148 (załącznik 4)
 11. Ewidencja czasu pracy i odpoczynku marynarza - Dz.U. 2016, poz. 667 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2016 r.
 12. Ewidencja dokumentacji kierowcy
 13. Faktura transportowa - Od 1 stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać wzór formularza faktury za usługi transportowe. Sprzedaż usług transportowych rozlicza się na zasadach ogólnych.
 14. Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których nie stwierdzono naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 6)
 15. Formularz do przekazywania danych statystycznych zgromadzonych w wyniku kontroli, w toku których stwierdzono naruszenia uzasadniające nałożenie kary pieniężnej lub mandatu karnego - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 7)
 16. Formularz do przekazywania informacji dotyczących liczby naruszeń przepisów ruchu drogowego, oraz liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE - Dz.U. 2016, poz. 480
 17. Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2011 Nr 86, poz. 473 (1)
 18. Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 19. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 20. Formularz ewidencyjny w transporcie morskim - Dz.U. 2012, poz. 761 (załącznik 1)
 21. Formularz zgłoszenia wstępnego statku - Dz.U. 2009 Nr 34, poz. 268
 22. Karta ewidencyjna pojazdu
 23. Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na świadczeniu usług trakcyjnych w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym - Dz.U. 2009 Nr 94, poz. 775 (2)
 24. Licencja na prowadzenie działalności gorspodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym - Dz.U. 2009 Nr 94, poz. 775 (1)
 25. Oświadczenie o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 3)
 26. Oświadczenie o posiadaniu dla pojazdu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji świadectwa zgodności WE/świadectwa zgodności - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 5)
 27. Oświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 7)
 28. Oświadczenie o złożeniu jednego wniosku, w jednym państwie członkowskim UE w zakresie typu pojazdu i typu przedmiotu wyposażenia lub części - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 8)
 29. Oświadczenie przedsiębiorcy o nie zatrudnianiu kierowców
 30. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców
 31. Pokwitowanie pobrania kaucji w formie gotówkowej - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 32. Pokwitowanie zatrzymania środka transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 33. Pokwitowanie zatrzymania towaru - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 34. Potwierdzenie usunięcia zamknięć urzędowych - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 35. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu - Dz.U. 2017, poz. 41 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r.
 36. Protokół drogowej kontroli technicznej zawierający wykaz kontrolny - Dz.U. 2018, poz. 948 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r.
 37. Protokół kontroli drogowej - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 1)
 38. Protokół kontroli w przedsiębiorstwie albo w siedzibie podmiotu wykonującego przewóz drogowy - Dz.U. 2013, poz. 1064 (załącznik 2)
 39. Protokół kontroli w zakresie przewozu drogowego - Dz.U. 2014, poz. 1704 (załącznik 3)
 40. Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 41. Protokół pobrania próbki towaru przewożonego środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 42. Protokół z kontroli przewozu towarów środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 43. Protokół z kontroli przewozu towarów środkiem transportu - Dz.U. 2018, poz. 1624 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2018 r.
 44. Rejestr Badań Technicznych Pojazdów
 45. Sprawozdanie oceniające - Dz.U. 2014, poz. 1838
 46. Świadectwo homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 3)
 47. Świadectwo przewozowe EUR.1 Nr A
 48. Tymczasowe unijne świadectwo zdolności żeglugowej - Dz.U. 2019, poz. 719 Formularz obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2019 r.
 49. Umowa dostawy
 50. Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę)
 51. Umowa spedycji
 52. Umowa sprzedaży-dostawy (między krajowym producentem-dostawcą a odbiorcą zagranicznym)
 53. Uproszczony Dokument Towarzyszący - Wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych przeznaczonych do konsumpcji - Dz.U. 2017, poz. 334 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 54. Wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu - Dz.U. 2015, poz. 148 (załącznik 6)
 55. Wniosek o przeniesienie uprawnień koncesyjnych
 56. Wniosek o przeprowadzenie badań w celu wydania świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - Dz.U. 2013, poz. 396 (załącznik 2)
 57. Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców - Dz.U. 2017, poz. 2133 Formularz obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.
 58. Wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi UE (Intrastat) oraz z pozostałymi państwami (Extrastat) - Dz.U. 2018, poz. 409 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 59. Wniosek o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów - Dz.U. 2016, poz. 1148 Formularz obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 60. Wniosek o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) w zakresie ochrony statków/obiektów portowych - Dz.U. 2009 Nr 28, poz. 177
 61. Wniosek o wydanie dodatkowych zezwoleń zagranicznych
 62. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu samochodowego i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części - Dz.U. 2013, poz. 407 (załącznik 6)
 63. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu, typu WE przedmiotu wyposażenia lub części, typu EKG ONZ - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 6)
 64. Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - Dz.U. 2013, poz. 396 (załącznik 1)
 65. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z wymaganymi wpłatami należności celnych i podatków pobieranych przez urzędy celne
 66. Wniosek o wydanie zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne
 67. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego na świadczenie usługi związanej z przemieszczeniem towarów
 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 1)
 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów - Dz.U. 2019, poz. 486 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2019 r.
 70. Wniosek o wydanie zezwoleń pomimo nie rozliczenia pobranych wcześniej zezwoleń
 71. Wniosek o wydanie zezwoleń zagranicznych przedsiębiorcy wykonującemu międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne
 72. Wniosek o wymianę dokumentów licencyjnych wydanych przed 01.01.2002 r.
 73. Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów - Dz.U. 2015, poz. 148 (załącznik 5)
 74. Wykaz numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 2)
 75. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji - Dz.U. 2013, poz. 389 (załącznik 4)
 76. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności WE, oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów - Dz.U. 2015, poz. 1475 (załącznik 9)
 77. Wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu - Dz.U. 2017, poz. 41 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r.
 78. Załącznik do zezwolenia / świadectwa (CITES)
 79. Zaświadczenie aktywności zawodowej kierowcy
 80. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2017, poz. 41 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r.
 81. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych / cyfrowych - Dz.U. 2018, poz. 1684 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 września 2018 r.
 82. Zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej statku - Dz.U. 2019, poz. 842 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 maja 2019 r.
 83. Zezwolenie / Świadectwo (CITES)
 84. Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 1564 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 lipca 2016 r.
 85. Zezwolenie na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 1564 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2015 r.
 86. Zlecenie przewozowe
 87. Zlecenie transportowe
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB