logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Kadrowe

 1. Ankieta personalna dla kandydata na pracownika
 2. Dane osobowe
 3. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 4. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 5. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
 6. Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego
 7. Deklaracja członkowska
 8. Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 9. Dziennik korespondencji
 10. Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych
 11. Ewidencja urlopów
 12. Ewidencja zatrudnienia
 13. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)
 14. Faktura (odwrotne obciążenie)
 15. Formularz zgłoszeniowy do pracy
 16. Informacja o składzie zarządu spółki
 17. Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
 18. Informacja o zwolnieniu w wyniku redukcji etatów
 19. Karta danych osobowych
 20. Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna)
 21. Karta ewidencyjna korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 22. Karta ewidencyjna niektórych uprawnień pracowników
 23. Karta informacyjna kandydata
 24. Karta obiegowa zmiany
 25. Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń pracownika)
 26. Karta stażu
 27. Karta urlopów
 28. Kontrakt menedżerski
 29. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca
 30. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 31. Kwestionariusz osobowy dla pracownika - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 32. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy - Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500
 33. List polecający
 34. Lista obecności
 35. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem
 36. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
 37. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 38. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r. Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b‒d, f i g, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 39. Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 40. Oświadczenie dla celów urlopu rodzicielskiego
 41. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 42. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 43. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 44. Oświadczenie o zarobkach w ostatnim kwartale roku
 45. Oświadczenie pracownicy (matki lub opiekuna dziecka)
 46. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
 47. Oświadczenie pracownika dotyczące utworów chronionych prawem autorskim
 48. Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy
 49. Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego
 50. Pismo o przyznanie dodatku za znajomość języka obcego
 51. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
 52. Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego
 53. Podanie o pożyczkę
 54. Podziękowanie kandydatowi za udział w teście
 55. Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów do zatrudnienia na dane stanowisko
 56. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 57. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 58. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
 59. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
 60. Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów planowanych urlopów
 61. Przedwstępna umowa o pracę
 62. Przykładowy wzór Regulamin Wynagradzania
 63. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie
 64. Przyznanie obowiązków pracy
 65. Rachunek do umowy zlecenie - Automatyczne obliczenia wykonują się w formularzu excelowym   Zmiany dot. umów zlecenie w 2017 r:.   1. Stawki godzinowe dla zleceniobiorców - obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, 2....
 66. Rejestr zatrudnionych pracowników
 67. Rozwiązanie stosunku pracy
 68. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 69. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 70. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 71. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 72. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 73. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 74. Skierowanie na badania lekarskie (wstępne / okresowe / kontrolne) - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3a) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 75. Skierowanie na badania profilaktyczne
 76. Skierowanie na badanie psychologiczne w celu wydania orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na danym stanowisku - Dz.U. 2010 Nr 131, poz. 888 (załącznik 1)
 77. Spis dokumentów w teczce
 78. Świadectwo pracy - Dz.U. 2018, poz. 1289 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 79. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 80. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 81. Umowa o dzieło z rachunkiem
 82. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 83. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 84. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 85. Umowa o pracę na czas określony - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 86. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 87. Umowa o pracę na zastępstwo
 88. Umowa o pracę nakładczą
 89. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 90. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 91. Umowa o szkolenie i konsultacje
 92. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 93. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 94. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 95. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 96. Umowa o zachowaniu poufności
 97. Umowa o zakazie konkurencji
 98. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 99. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 100. Umowa Partnerska
 101. Umowa zlecenie
 102. Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
 103. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
 104. Wniosek o przyznanie premii
 105. Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
 106. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 107. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 108. Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej ratalnej - krótkoterminowej
 109. Wniosek o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu śwadczeń socjalnych
 110. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę
 111. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 112. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 113. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 114. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 115. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 116. Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej
 117. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 118. Wniosek o wypłatę nagrody
 119. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
 120. Wniosek pracownika do pracodawcy o wypłacenie wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem urlopu
 121. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 122. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 123. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 124. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 125. Wzór wniosku o przyznanie nagrody
 126. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 127. Zaproszenie kandydata do udziału w teście
 128. Zapytanie o referencje kandydata do pracy
 129. Zaświadczenie o odbyciu stażu
 130. Zaświadczenie o zarobkach
 131. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 132. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 133. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 134. Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy
 135. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB