logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Wizy, Pobyt, Zatrudnienie

 1. Akt nadania obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 2)
 2. Decyzja o odmowie wydania wizy krajowej - Dz.U. 2019, poz. 782 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 3. Decyzja o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej - Dz.U. 2019, poz. 783 Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - Dz.U. 2014, poz. 535
 5. DS-157-PL Uzupełniający wniosek o wizę nieemigracyjną
 6. DS-158-PL - Historia zatrudnienia osoby ubiegającej się o wizę nieimigracyjną oraz informacje o osobach mogących potwierdzić dane zamieszczone na formularzu
 7. DS-230 Part I - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca
 8. DS-230 Part II - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca
 9. Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę - Dz.U. 2009 Nr 16, poz. 84 (załącznik 6)
 10. Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 11. Kwestionariusz paszportowy na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (6)
 12. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1476
 13. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2018, poz. 1109 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 14. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2018, poz. 1109 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 15. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2018, poz. 1109 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 16. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 17. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 18. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 19. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 20. Podanie - Kwestionariusz paszportowy - Formularz przeznaczony tylko jako wzór do użytku wewnętrznego i nie nadaje się do złożenia w urzędzie paszportowym. Uznawane są tylko i wyłącznie druki papierowe dostępne w urzędzie paszportowym.
 21. Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 22. Przedłużenie Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 23. Przepustka dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Dz.U. 2005 r. Nr 147 poz. 1228
 24. Rejestr wniosków o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt oraz wydanych w tych sprawach decyzji
 25. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 1)
 26. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 925
 27. Wniosek o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / areszcie dla cudzoziemców - Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.
 28. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej - Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 29. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen - Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 1)
 30. Wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno - konsularną
 31. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 501
 32. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka - Dz.U. 2016, poz. 1382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 września 2016 r.
 33. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce - Dz.U. 2018, poz. 1204 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 34. Wniosek o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - Dz.U. 2018, poz. 1203 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 35. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi karty polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały - Dz.U. 2016, poz. 2274 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 36. Wniosek o udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany - Dz.U. 2014, poz. 549
 37. Wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców - Dz.U. 2014, poz. 519
 38. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  - POBIERZ 
 39. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / korzystania z mobilności długoterminowej - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 40. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 569 (załącznik 1)
 41. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały - Dz.U. 2014, poz. 568 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 42. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - Dz.U. 2014, poz. 554 (załącznik 1)
 43. Wniosek o udzielenie dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 44. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 45. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy karty polaka osiedlających się na terytorium RP - Dz.U. 2016, poz. 2275 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 46. Wniosek o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 47. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej - Dz.U. 2015, poz. 1859 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2015 r.
 48. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 1) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy
 49. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 2) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy
 50. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców - Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.
 51. Wniosek o uznanie za repatrianta - Dz.U. 2018, poz. 1199 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 52. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - Dz.U. 2018, poz. 1526 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2018 r.
 53. Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu - Dz.U. 2017, poz. 1916 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 listopad 2011 r.
 54. Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
 55. Wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1916 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 listopad 2011 r.
 56. Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 14)
 57. Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 13)
 58. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 10)
 59. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 11)
 60. Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca - Dz.U. 2015, poz. 1856 (załącznik 3)
 61. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (format A3) - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (5)
 62. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 63. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 64. Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 12)
 65. Wniosek o wydanie wizy krajowej - Dz.U. 2019, poz. 782 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 66. Wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji - Dz.U. 2017, poz. 994 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2017 r.
 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 69. Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
 70. Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej - Dz.U. 2009 nr 99 poz. 835 (załącznik 2)
 71. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 928 (załącznik 1)
 72. Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.
 73. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 74. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 75. Wniosek wizowy - Białoruś - Formularz aktywny bezpłatny
 76. Wniosek wizowy do Referacji Rosyjskiej (Rosja) - Formularz aktywny bezpłatny
 77. Wzór wniosku o uznanie za repatrianta - Dz.U. 2001 nr 22 poz. 260
 78. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 79. Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 80. Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 81. Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 82. Zaproszenie dla cudzoziemca - Dz.U. 2018, poz. 1526 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 sierpnia 2018 r.
 83. Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia/ o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów - Dz.U. 2018, poz. 1116 Formularz obowiązuje od dnia 25 czerwca 2018 r.
 84. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 7)
 85. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 86. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 87. Zaświadczenie o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 8)
 88. Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi - Dz.U. 2014, poz. 513
 89. Zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 9)
 90. Zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 3)
 91. Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 92. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 93. Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 94. Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 95. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 96. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 6)  
 97. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of the Republic of Poland - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 98. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 99. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB