logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Edukacja

 1. Ankieta działalności nauczyciela akademickiego do oceny okresowej
 2. Dane uzupełniające do wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
 3. Dziennik zajęć grupy w trakcie wypoczynku - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 4. Formularz informacyjny dotyczący konferencji naukowej
 5. Formularz informacyjny dotyczący projektu badawczego
 6. Formularz kosztorysu wydawniczego
 7. Karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie
 8. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku - Dz.U. 2021 poz. 1548 Formularz obowiązuje od 8 września 2021 r.
 9. Karta obiegowa byłego słuchacza studiów doktoranckich
 10. Kwestionariusz osobowy uczestnika studiów doktoranckich
 11. Lista uczestników, osób prowadzących program i tłumaczy towarzyszących
 12. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kuratora oświaty - Dz.U. 2016, poz. 2150 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 13. Opinia o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 14. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 15. Opinia o pracy naukowo badawczej finansowanej ze środków na działalność statutową/badania własne
 16. Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 17. Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 18. Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 19. Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 20. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 21. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 22. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 23. Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 24. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 25. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 26. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 27. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych - Dz.U. 2017, poz. 1743 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.
 28. Oświadczenie o liczbie uczniówwychowanków internatu i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji dla publicznych szkół artystycznych - Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 29. Oświadczenie o nieposiadaniu otwartego przewodu doktorskiego i o niepobieraniu stypendium doktoranckiego
 30. Podanie o przyjęcie na studia
 31. Podanie o przyjęcie na studia (ECTS - Europejski System Transferu Kredytów)
 32. Protokół egzaminacyjny
 33. Protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych
 34. Raport końcowy z wykonanej pracy naukowo-badawczej w ramach badań własnych/statutowych
 35. Rozliczenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych - Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 36. Rozliczenie przyznanych środków na dofinansowanie konferencji naukowej
 37. Sprawozdanie finansowe z wykonanej pracy naukowo-badawczej realizowanej w ramach badań własnych/statutowych
 38. Sprawozdanie z audytu w morskiej jednostce edukacyjnej oraz wzór karty niezgodności - Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.
 39. Sprawozdanie z audytu w: uczelni, ponadgimnazjalnej szkole morskiej, morskim ośrodku szkoleniowym - Dz.U. 2017, poz. 222 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 luty 2017 r.
 40. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (1)
 41. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (2)
 42. Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych (3)
 43. Suplement do certyfikatu znajomości języka polskiego - Dz.U. 2016, poz. 405 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2016 r.
 44. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 1045 Formularz obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r. 
 45. Umowa o nauce - ECTS - Europejski System Transferu Kredytów
 46. Wniosek o dofinansowanie działalności biblioteki głównej
 47. Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej
 48. Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i negatywnych zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży
 49. Wniosek o korzystanie/rezygnację
 50. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody indywidualnej
 51. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - nagrody zespołowej
 52. Wniosek o przyznanie nagrody Prorektora dla słuchaczy studiów doktoranckich
 53. Wniosek o przyznanie nagrody rektorskiej nauczycielowi akademickiemu
 54. Wniosek o przyznanie subwecji ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Techne)
 55. Wniosek o rejestrację konferencji naukowej
 56. Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego
 57. Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych - Dz.U. 2018, poz. 2481 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 58. Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego
 59. Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych
 60. Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych
 61. Wniosek o wpis na listę arbitrów Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 1647 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 62. Wniosek-Ankieta szkoły wyższej o dotację podmiotową na badania własne
 63. Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - wymiana Młodzieży
 64. Wspólny wniosek o dofinansowanie programu spotkania - Wymiana Szkolna
 65. Wykaz aparatury specjalnej
 66. Wykaz ważniejszych konferencji, sympozjów i innych imprez naukowych
 67. Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego - Dz.U. 2019, poz. 1583 Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 68. Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne / kształcenie w szkole doktorskiej / o kontynuacji przez cudzoziemca studiów stacjonarnych / kształcenia w szkole doktorskiej - Dz.U. 2019, poz. 1847 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.
 69. Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 70. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 71. Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 72. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego/egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu - Dz.U. 2019, poz. 652 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 73. Zgłoszenie do utworzenia Lokalnego Punktu Kontaktowego
 74. Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
 75. Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą - Dz.U. 2016 poz. 452 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od 6 kwietnia 2016 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB