logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 1. Informacja dla Marszałka Województwa dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 4)
 2. Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Funduszu) na wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 3. Informacja dla ministra właściwego do spraw pracy dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 5)
 4. Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 5. Informacje o kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 6. Informacje o planowanych dochodach i przychodach Funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 7. Informacje o planowanych kosztach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 8. Informacje o planowanych przychodach funduszu w roku budżetowym i w czterech kolejnych latach - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 9. Informacje o planowanych wydatkach wojewódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 10. Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 11. Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 12. Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 13. Informacje o stanie środków pieniężnych funduszu, przychodach, wydatkach, kosztach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 14. Informacje o stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, stanie należności i stanie zobowiązań Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 15. Informacje o zapotrzebowaniu na limitowane środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 16. Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z funduszu oraz zabezpieczenia kosztów z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego - Dz.U. 2018, poz. 1955 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.
 17. Informacje o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu w celu wypłaty ustawowych świadczeń z Funduszu oraz zabezpieczenia wydatków z tytułu postępowania sądowego i windykacyjnego - Dz.U. 2017, poz. 1705 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 7 września 2017 r.
 18. Umowa o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 2)
 19. Umowa o wypłatę świadczeń na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego, zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 20. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 1)
 21. Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych z tytułu przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 22. Wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych - Dz.U. 2010 Nr 148, poz. 995 (1)
 23. Wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2011 Nr 262, poz. 1566 (załącznik 1)
 24. Wniosek o wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych - Dz.U. 2017, poz. 2041 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2017 r.
 25. Wniosek pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych - Dz.U. 2017, poz. 2027 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r.
 26. Wniosek pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę - Dz.U. 2017, poz. 2027 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r.
 27. Wykaz pracowników, których wynagrodzenia będą podlegały zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2011 Nr 262, poz. 1566 (załącznik 2)
 28. Wykaz pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2010 Nr 148, poz. 995 (2) i (3) - na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
 29. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 30. Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3) - Dz.U. 2017, poz. 2041 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2017 r.
 31. Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 32. Zapotrzebowanie na środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2017, poz. 1854 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.
 33. Zapotrzebowanie na środki na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy - Dz.U. 2015, poz. 168 (załącznik 3)
 34. Zaświadczenie potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi - Dz.U. 2021, poz. 379 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2018 r.
 35. Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych (format A3) - Dz.U. 2017, poz. 2041 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 listopada 2017 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB