logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Inne (ORD, VZM, PCC, POG i pozostałe)

Niniejszy zbiór wszelkich deklaracji podatkowych takich jak (podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno - prawnych, od środków transportu, deklaracje na podatek od gier) oraz oświadczeń podatkowych pozwoli na szybkie załatwienia spraw urzędowych związanych z podatkiem. ORD, VZM, PCC, POG, podatek od czynności cywilno prawnych

 1. APA-C - Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2019, poz. 2502 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 2. APA-P - Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. 2019, poz. 2537 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 3. AZ-O - Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)
 4. CFR-1 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of Tax Residence]  (wersja 5) Dz.U. 2017, poz. 1315 Formularz obowiązuje od dnia 5 lipca 2017...
 5. CFR-2 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)  [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of...
 6. DRA-1 - Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - Dz.U. 2011 Nr 61, poz. 311
 7. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 2436 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 8. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja 6) Dz.U. 2018, poz. 2436 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 9. FAT-1 - Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (wersja 1) Dz.U. 2016, poz. 554 (załącznik 1) Uwaga! Formularz FAT-1 składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu...
 10. FIN-1 - Deklaracja w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (wersja 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1118
 11. KON-W - Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 6) Formularz obowiązuje od dnia 31 lipca 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1414
 12. OEG-1 Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa - Dz.U. 2018, poz. 2431 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 13. OEMIS - Informacja w sprawie opłaty emisyjnej Dz.U. 2018, poz. 2331 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 14. OPAL - Informacja w sprawie opłaty paliwowej Dz.U. 2017, poz. 1671 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 15. ORD-H (2) - Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 16. ORD-HZ - Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (wersja 4)...
 17. ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 8) Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 18. ORD-IN/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 6) Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1b) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 19. ORD-OG - Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej  (wersja 3) Dz.U. 2017, poz. 352 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 20. ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2) Dz.U. 2017, poz. 352 (załącznik 1b) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 21. ORD-TK - Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
 22. ORD-U - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 23. ORD-W1 - Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (wersja 4) Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 3) Formularz...
 24. ORD-WS - Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od 1 marca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 353 (załącznik 1a)
 25. ORD-WS/A - Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od 1 marca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 353 (załącznik 1b)
 26. ORD-WS/B - Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od 1 marca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 353 (załącznik 1c)
 27. ORD-Z (1) - Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 28. ORD-ZU - Wyjaśnienie do korekty deklaracji
 29. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 30. Oświadczenie osoby do 26. roku życia, korzystającej ze zwolnienia w podatku PIT (PIT zero dla młodych) - Podstawa prawna: Dz.U. 2019, poz. 1394 Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r. Pobierz oświadczenie dla osoby do 26. roku życia, które zamierzają skorzystać ze zwolnienia w podatku PIT. Pracownik...
 31. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania przez płatnika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 32. Oświadczenie w sprawie podatku od towarów i usług
 33. PCC-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 6 lutego 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 598 (załącznik 2)
 34. PCC-3 - Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 5) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 35. PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 3) Dz.U. 2015, poz. 1999 (załącznik 1b) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 36. PCC-4 - Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (wersja 1) zawiera załączniki PCC-4/A i PCC-4/B Dz.U. 2019, poz. 1069 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 37. P-KOP/MS - Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (wersja 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. Dz.U. 2018 poz. 572 (załącznik 1)
 38. P-KOP/RG - Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (wersja 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. Dz.U. 2018 poz. 572 (załącznik 2)
 39. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 40. PSD-1 - Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (wersja 1) Dz.U. 2016, poz. 1365 Formularz obowiązujący od dnia 1 września 2016 r.
 41. PT-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 2)
 42. PT-2 - Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (wersja 1) Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 1)
 43. PWS-1 - Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 144 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 24 stycznia 2017 r.
 44. PWS-2 - Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 144 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 24 stycznia 2017 r.
 45. SD-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 30 stycznia 2013 r.  Dz.U. 2013, poz. 143
 46. SD-3 - Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1a) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 47. SD-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1b) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.  
 48. SD-Z1 (1) - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 49. SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6) Dz.U. 2015, poz. 2060 Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 50. SD-ZP - Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 25 listopada 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 2030
 51. SPW-1 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 52. SPW-1/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 3) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 53. SPW-2 - Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 2) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 54. SPW-2/O - Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1) Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
 55. TW-1 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wersja 3) Dz.U. 2018, poz. 850 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2018 r.
 56. TW-2 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wersja 2) Dz.U. 2018, poz. 850 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2018 r.
 57. VAT-Z / AKC-Z (3) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług / podatkiem akcyzowym
 58. VZM-1 - Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.  (WERSJA 6) Wzór obowiązujący od 2015 r. Wzór zawiera...
 59. VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 60. VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 61. VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r. - Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami  VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
 62. WIS-W - Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej  (wersja 1).  WIS-W zawiera załącznik WIS-W/A Formularz obowiązujący od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2109
 63. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 64. Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat Rezydencji) - CFR-1 - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 65. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - Obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.
 66. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - Formularz F-08/1
 67. WZP-1K - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 236 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 22 lutego 2020 r.
 68. WZP-1M - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 236 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 22 lutego 2020 r.
 69. WZP-1R - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 236 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 22 lutego 2020 r.
 70. WZS-1K - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 267 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2020...
 71. WZS-1M - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 267 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2020...
 72. WZS-1R - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 267 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 lutego 2020...
 73. ZAS-KP - Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez...
 74. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 75. Zaświadczenie o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych
 76. Zaświadczenie o zaległościach podatkowych spadkodawcy
 77. ZAW-E1 (1) - Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 78. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 79. ZAW-K - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 26 lipca 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1380
 80. ZAW-NR - Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2019,...
 81. Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych - tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy
 82. ZPP-1 - Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 3 marca 2012 r. Dz.U. 2012, poz. 185
 83. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2014, poz. 645
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB