logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 1. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 2. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 4-4a) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 4. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 6. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 7. Arkusz Organizacji Szkoły Podstawowej - Format A4
 8. Imienny skład Rady jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego - Dz.U. 2018, poz. 402 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
 9. Informacja o osobach zatrudnionych w jednostce organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dniu złożenia wniosku - Dz.U. 2018, poz. 402 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
 10. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 11. Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 12. Kalkulacja wstępna kosztów wydania podręcznika szkolnego - Dz.U. 2015, poz. 1074 (załącznik 1)
 13. Karta oceny pracy nauczyciela zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych - Dz.U. 2016, poz. 2287 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 14. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016, poz. 1156 Formularz obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2016 r.
 15. Protokół z prac zespołu akredytacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 1692 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 5 września 2019 r.
 16. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Dz.U. 2017, poz. 2425 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 17. Rozliczenie kosztów wydania podręcznika szkolnego - Dz.U. 2015, poz. 1074 (załącznik 3)
 18. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 19. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Dz.U. 2020, poz. 1303 (załącznik 2-3) Formularz obowiązuje od dnia 26 grudnia 2019 r.
 21. Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę - Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (3)
 22. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę - Dz.U. 2011 Nr 89, poz. 510 (4)
 23. Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - Dz.U. 2019, poz. 1692 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 września 2019 r.
 24. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego - Dz.U. 2015, poz. 1074 (załącznik 2)
 25. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka organizacji lub instytucji - Dz.U. 2013, poz. 333 (załącznik 2)
 26. Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka osobie fizycznej - Dz.U. 2013, poz. 333 (załącznik 1)
 27. Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej - Dz.U. 2019, poz. 1692 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 września 2019 r.
 28. Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - Dz.U. 2019, poz. 182 Formularz obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r.
 29. Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora / doktora habilitowanego - Dz.U. 2018, poz. 402 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
 30. Wniosek o udzielenie szkole artystycznej dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dz.U. 2018, poz. 1274 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018 r.
 31. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016 poz. 2006 (załącznik 2) Wzór obowiązuje od dnia 28 grudnia 2016 r.
 32. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016 poz. 2006 (załącznik 1) Wzór obowiązuje od dnia 28 grudnia 2016 r.
 33. Wniosek o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej - Dz.U. 2015, poz. 2288 Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.
 34. Wydruk zestawienia zbiorczego podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych - Dz.U. 2012, poz. 957 (załącznik 1)
 35. Zaświadczenie o akceptacji kandydata na stopień nauczyciela kontraktowego albo dyplomowanego przez komisję kwalifikacyjną - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 36. Zaświadczenie o odbywaniu studiów - Dz.U. 2016, poz. 1 (załącznik 1)
 37. Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich - Dz.U. 2016, poz. 1 (załącznik 2)
 38. Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 39. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych - Dz.U. 2019, poz. 1533 Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 40. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 41. Zaświadczenie o ukończeniu kursu (kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych) - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 42. Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 43. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu - Dz.U. 2017, poz. 1632 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
 44. Zaświadczenie o ukończeniu praktyki dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych - Dz.U. 2021, poz. 185 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 27 maja 2015 r.
 45. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych - Dz.U. 2021, poz. 185 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 27 maja 2015 r.
 46. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - Dz.U. 2020, poz. 2200 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 47. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia - Dz.U. 2018, poz. 1881 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.
 48. Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą - Dz.U. 2018, poz. 1881 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.
 49. Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą - Dz.U. 2018, poz. 1877 Formularz obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB