logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Finansów

 1. Deklaracja producenta dołączana do każdego egzemplarza kasy deklarująca jej identyczność techniczną, funkcjonalną i programową z kasą wzorcową poddaną badaniom - Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.
 2. do zagospodarowania
 3. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 4. Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
 5. Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
 6. Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
 7. Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
 8. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 9. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 10. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 3)
 11. Formularz zgłoszenia holdingu - Dz.U. 2017, poz. 457 Formularz obowiązuje od dnia 17 marca 2017 r.
 12. Formularz zgłoszenia podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dz.U. 2017, poz. 1078 Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2010 r.
 13. Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów wykluczonych - Dz.U. 2021, poz. 493 Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.
 14. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej - Dz.U. 2015, poz. 1935
 15. Informacja o stanie środków na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej - Dz.U. 2018, poz. 488 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 16. Karta gotowania warki - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 17. Karta kasy rejestrującej - Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.
 18. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 19. Karta transakcji - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 1)
 20. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 21. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 22. Księga kontroli produkcji piwa - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 23. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 24. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 25. Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 26. Lista podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 2)
 27. Metryczka nastawu - Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 28. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 246
 29. Obliczenie kwoty dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - Dz.U. 2020, poz. 1318 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 30. Oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w innej miejscowości - Dz.U. 2018, poz. 439 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
 31. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581
 32. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 33. Protokół kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 2)
 34. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego - Dz.U. 2017, poz. 397 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 35. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2021, poz. 1150 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2021 r.
 36. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni - Dz.U. 2021, poz. 1150 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2021 r.
 37. Protokół zatrzymania osoby przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 1)
 38. Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację - Dz.U. 2017, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2017 r.
 39. Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych - Dz.U. 2016, poz. 2121 Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2016 r.
 40. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich - Dz.U. 2020, poz. 1265 Formularz obowiązuje od dnia 9 lipca 2019 r.
 41. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2019, poz. 2424 (załącznik 1-3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 42. Rozliczenie dotacji przedmiotowych - Dz.U. 2021, poz. 960 Formularz obowiązuje od dnia 10 września 2019 r.
 43. Sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli - Dz.U. 2020, poz. 772 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.
 44. Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2019, poz. 189 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2005 r.
 45. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 1)
 46. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 2)
 47. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2019, poz. 189 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2005 r.
 48. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 49. Świadectwo zawodowe - Dz.U. 2013, poz. 175 (załącznik 2)
 50. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 51. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska - Dz.U. 2006 Nr 103, poz. 705 Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2006 r.
 52. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 53. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 54. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 55. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 56. Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 57. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa - Dz.U. 2015, poz. 1532 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.
 58. Wniosek o zwrot opłaty paliwowej - Dz.U. 2021, poz. 1156 Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2021 r.
 59. Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego - Dz.U. 2016, poz. 2083 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 60. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyzszającej 5 000 zł. - Dz.U. 2010 Nr 22, poz. 112
 61. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 2)
 62. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 2)
 63. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)
 64. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 2)
 65. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego lub budowli triangulacyjnej - Dz.U. 2020, poz. 1357 Formularz obowiązuje od dnia 12 czerwca 2019 r.
 66. Zestawienie przepływów finansowych prowadzonych przez koła gospodyń wiejskich - Dz.U. 2019, poz. 70 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.
 67. Zestawienie przychodów i kosztów prowadzone przez koła gospodyń wiejskich - Dz.U. 2019, poz. 70 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.
 68. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 1)
 69. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 1)
 70. Zgłoszenie przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych - Dz.U. 2014, poz. 1068
 71. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 72. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2020, poz. 2102 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB