logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 1. Audyt energetyczny budynku - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (załącznik 1) uwzgl. zm. w Dz.U. 2015, poz. 1606 i Dz.U. 2020, poz. 879 Formularz obowiązuje od dnia 19 maja 2020 r.
 2. Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (załącznik 2) uwzgl. zm. w Dz.U. 2020, poz. 879 Formularz obowiązuje od dnia 19 maja 2020 r.
 3. Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (załącznik 3) uwzgl. zm. w Dz.U. 2020, poz. 879 Formularz obowiązuje od dnia 19 maja 2020 r.
 4. Audyt energetyczny remontowego budynku - Dz.U. 2009 Nr 43, poz. 346 (załącznik 4) uwzgl. zm. w Dz.U. 2020, poz. 879 Formularz obowiązuje od dnia 19 maja 2020 r.
 5. Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - Dz.U. 2007 Nr 250, poz. 1873 (1)
 6. Dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej - Dz.U. 2016, poz. 1072 Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2016 r.
 7. Formularz do przekazywania informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2011 Nr 86, poz. 473 (1)
 8. Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 9. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu postoju pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy - Dz.U. 2014, poz. 643 (załącznik 2)
 10. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej kontroli stanu technicznego pojazdów - Dz.U. 2014, poz. 643 (załącznik 1)
 11. Formularz do przekazywania zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego przez Marszałka województwa - Dz.U. 2018, poz. 2382 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.
 12. Formularz kary (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 5)
 13. Formularz osobowy (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 4)
 14. Formularz zgłoszenia wstępnego statku - Dz.U. 2009 Nr 34, poz. 268
 15. Karta kary (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 3)
 16. Karta osobowa (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 1)
 17. Karta zawodowa (centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane) - Dz.U. 2014, poz. 1513 (załącznik 2)
 18. Kwartalna informacja o finansowym wsparciu udzielonym ze środków Funduszu Dopłat - Dz.U. 2011 Nr 179, poz. 1064
 19. Lista teleadresowa ochrony żeglugi i portów - Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1431 (1)
 20. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w pracach projektowych lub na budowie - Dz.U. 2014, poz. 1278 (załącznik 1)
 21. Potwierdzenie przeprowadzenia inspekcji statku powietrznego - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 23 (2)
 22. Pozwolenie na uprawianie żeglugi statkiem - Dz.U. 2010 Nr 77, poz. 505 (załącznik 1 i 2)
 23. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w instalacji paliwowej pojazdu - Dz.U. 2010 Nr 257, poz. 1735
 24. Protokół kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 25. Protokół oględzin wyrobu budowlanego - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 26. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego / i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 27. Protokół z kontroli systemu klimatyzacji - Dz.U. 2021, poz. 513 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 10 października 2019 r.
 28. Protokół z kontroli systemu ogrzewania - Dz.U. 2021, poz. 513 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 10 października 2019 r.
 29. Raport sprawdzenia danych teleadresowych ochrony żeglugi i portów - Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1431 (2)
 30. Sprawozdanie standardowe (Urząd Lotnictwa Cywilnego) - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 23 (3)
 31. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego - Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 32. Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty - Dz.U. 2019, poz. 2373 (załącznik 5, 6) Formularz obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r.
 33. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 34. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2016, poz. 2256 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 35. Wniosek o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO) w zakresie ochrony statków/obiektów portowych - Dz.U. 2009 Nr 28, poz. 177
 36. Wniosek o udzielenie zwolnienia z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 21 (1)
 37. Wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności - Dz.U. 2014, poz. 1534 Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2014 r.
 38. Wniosek o wydanie pozwolenia na działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów z Wykazu 1 + Decyzja - Dz.U. 2021, poz. 885 (załącznik 1-4) Formularz obowiązuje od dnia 5 lutego 2020 r.
 39. Wykaz nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o krajowym zasobie nieruchomości - Dz.U. 2017, poz. 1764 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 22 września 2017 r.
 40. Wzór Certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu - Dz.U. 2016 poz. 1711 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.
 41. Wzór depeszy AUP - Dz.U. 2014, poz. 351 (załącznik 2)
 42. Wzór depeszy RQA - Dz.U. 2014, poz. 351 (załącznik 1)
 43. Wzór depeszy UUP - Dz.U. 2014, poz. 351 (załącznik 3)
 44. Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia - Dz.U. 2021, poz. 595 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.
 45. Wzór sprawozdania z inspekcji na ziemi (Urząd Lotnictwa Cywilnego) - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 23 (1)
 46. Zaświadczenie o demontażu pojazdu - Dz.U. 2020, poz. 79 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 lutego 2020 r.
 47. Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu - Dz.U. 2020, poz. 79 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 lutego 2020 r.
 48. Zaświadczenie o zwolnieniu statku z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu - Dz.U. 2009 Nr 5, poz. 21 (2)
 49. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - Dz.U. 2007 Nr 250, poz. 1873 (2)
 50. Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 1564 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 lipca 2016 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB