logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 1. Dodatek do dziennika podróży (transportu zwierząt) - Dz.Urz UE L 2005 Nr 3, poz. 1 (załącznik 2)
 2. Formularz wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń w języku polskim zawierający szczegółowy zakres informacji - Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1406
 3. Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - Dz.U. 2010 Nr 130, poz. 879
 4. Informacja / Informacja uzupełniająca o wystąpieniu poważnej awarii skierowana do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Dz.U. 2021, poz. 1555 Formularz obowiązuje od dnia 22 czerwca 2016 r.
 5. Informacja o nieponiesieniu w okresie sprawozdawczym kosztów inwestycyjnych - Dz.U. 2016, poz. 1597 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 6. Książka ewidencji broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie - Dz.U. 2020, poz. 2180 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 17 lipca 2014 r.
 7. Książka wydania i przyjęcia broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie - Dz.U. 2020, poz. 2180 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 17 lipca 2014 r.
 8. Opinia biegłego rewidenta z weryfikacji sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego - Dz.U. 2016, poz. 1597 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 9. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Dz.U. 2010 Nr 186, poz. 1249
 10. Raport wojewódzki zawierający informację o zakresie korzystania ze środowiska - Dz.U. 2008 nr 151 poz. 947
 11. Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego - Dz.U. 2008 Nr 27, poz.160
 12. Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dz.U. 2010 Nr 226, poz. 1479
 13. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę - Dz.U. 2016, poz. 593 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 13 maja 2016 r.
 14. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w krajowym planie inwestycyjnym (KPI) - Dz.U. 2016, poz. 1597 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 15. Świadectwo mieszanki dla ochrony środowiska - Dz.U. 2013, poz. 539
 16. Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń - Dz.U. 2020, poz. 2405 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 17. Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego - Dz.U. 2020, poz. 2405 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 18. Układ sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń - Dz.U. 2010 Nr 225, poz. 1472 (1)
 19. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2020, poz. 2427 Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2020 r.
 20. Wniosek o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS - Dz.U. 2012, poz. 166
 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO - Dz.U. 2016, poz. 962 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 lipca 2016 r.
 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) - Dz.U. 2016, poz. 1173 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2016 r.
 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO - Dz.U. 2015, poz. 1820
 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO) do środowiska - Dz.U. 2015, poz. 1817
 25. Wniosek o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO - Dz.U. 2016, poz. 962 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 lipca 2016 r.
 26. Wniosek o wydanie zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do II kategorii - Dz.U. 2016, poz. 1173 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2016 r.
 27. Wniosek o wydanie zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do III i IV kategorii - Dz.U. 2016, poz. 1173 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2016 r.
 28. Wniosek o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności - Dz.U. 2016, poz. 1597 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.
 29. Wykaz zawierający informacje i dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji oraz o wysokości należnych opłat - Dz.U. 2019, poz. 2443 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 30. Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz.U. 2019, poz. 2443 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 31. Wzór deklaracji Clearance Form - Dz.U. 2016, poz. 536 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2016 r.
 32. Zbiorcza informacja o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, liczbie wyrażonych sprzeciwów wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny - Dz.U. 2014, poz. 418
 33. Zezwolenie przewoźnika transportującego zwierzęta - Dz.Urz UE L 2005 Nr 3, poz. 1 (załącznik 3)
 34. Zgłoszenie prowadzenia zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do i kategorii - Dz.U. 2016, poz. 1173 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2016 r.
 35. Zgłoszenie prowadzenia zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do II kategorii - Dz.U. 2016, poz. 1173 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2016 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB