logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Obrony Narodowej

 1. Akta postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (6)
 2. Certyfikat zdrowia kandydata do służby wojskowej poza granicami państwa - Dz.U. 2021, poz. 94 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2021 r.
 3. Decyzja Dowódcy / Kierownika w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla rzecznika dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 24, poz. 121 (2)
 4. Decyzja w sprawie przydziału żołnierzowi kwatery/lokalu mieszkalnego - Dz.U. 2016, poz. 419 (załącznik 2)
 5. Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku Skarbu Państwa - Dz.U. 2016 poz. 1568 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 13 października 2016 r.
 6. Kalkulacja stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej - Dz.U. 2016 poz. 1568 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 13 października 2016 r.
 7. Karta obserwacji porodu w podmiocie leczniczym utworzonym przez MON - Dz.U. 2014, poz. 1508 (załącznik 2)
 8. Karta przydziału kryzysowego - Dz.U. 2015, poz. 575
 9. Karta realizacji zadania operacyjnego - Dz.U. 2020, poz. 1911 Formularz obowiązuje od dnia 3 września 2019 r.
 10. Karta skierowania do służby w formacji uzbrojonej - Dz.U. 2011 Nr 87, poz. 487 Formularz obowiązuje od dnia 11 maja 2011 r.
 11. Karta skierowania na badania specjalistyczne/obserwację szpitalną osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2013, poz. 735 (załącznik 2)
 12. Karta ukarania żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (36)
 13. Karta wyróżnień żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (35)
 14. Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych - Dz.U. 2015, poz. 1518 (załącznik 2)
 15. Krótka historia choroby - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 3d)
 16. Książka ewidencji przejazdów drogowych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2012, poz. 1368 (załącznik 3)
 17. Lista osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (wersja nieobowiązująca) - Dz.U. 2009, nr 202, poz. 1566 Link do wersji aktualnej: Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej  
 18. Lista poszkodowanych w zdarzeniu masowym - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 3c)
 19. Meldunek o sprawcy wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia prawa przez żołnierza - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 20. Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 21. Meldunek o zmianie miejsca zamieszkania, zameldowania, danych kontaktowych żołnierza lub danych kontaktowych osoby wskazanej przez żołnierza - Dz.U. 2021, poz. 1563 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 września 2021 r.
 22. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od ukarania, o ukaraniu - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (16)
 23. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) o utrzymaniu w mocy, zmianie, uchyleniu orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (20)
 24. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie odroczenia, przerwania wykonania ukarania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (25)
 25. Orzeczenie Dowódcy (Kierownika) w sprawie zmiany, uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (26)
 26. Orzeczenie o odroczeniu w całości/w części/rozłożeniu na raty wykonania kary pieniężnej - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (4) - Uchylony Akt Prawny
 27. Orzeczenie o odroczeniu/przerwaniu wykonania kary dyscyplinarnej zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania/aresztu koszarowego - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (3) - Uchylony Akt Prawny
 28. Orzeczenie w sprawie ustalenia związku śmierci ze służbą wojskową - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 29. Orzeczenie w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 30. Plan nadzorowania czynności związanych z wprowadzaniem wyrobu do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - Dz.U. 2015, poz. 259
 31. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie przyjęcia odwołania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (17)
 32. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (3)
 33. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (24)
 34. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o odtworzeniu, odmowie odtworzenia akt postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (33)
 35. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o ustaleniu właściwości organu dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (4)
 36. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o uzupełnieniu materiału dowodowego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (18)
 37. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (5)
 38. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o wyłączeniu, o odmowie wyłączenia organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (8)
 39. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (32)
 40. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (13)
 41. Postanowienie Dowódcy (Kierownika) o zbadaniu przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (22)
 42. Postanowienie Dowódcy (Kierownika), Prokuratora Wojskowego o przejęciu postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (9)
 43. Postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego, Dowódcy (Kierownika) o sprostowaniu błędu, oczywistej pomyłki, o odmowie sprostowania błędu, oczywistej pomyłki - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (34)
 44. Protokół badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (31)
 45. Protokół przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (11)
 46. Protokół przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej - Dz.U. 2020, poz. 1104 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 26 czerwca 2020 r.
 47. Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (12)
 48. Protokół przyjęcia/zdania kwatery/lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Dz.U. 2016, poz. 275 (załącznik 1)
 49. Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub narkotyków w organizmie - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (30)
 50. Protokół zapoznania obwinionego, obrońcy z całością materiałów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym, z uzupełnionymi materiałami postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (14)
 51. Rejestr postępowań dyscyplinarnych - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (37)
 52. Rozkaz / Decyzja Dowódcy / Kierownika dotycząca wyznaczenia / odwołania z funkcji rzecznika dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 24, poz. 121 (1)
 53. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyków w organizmie - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (29)
 54. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie wyróżnienia za zasługi - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (1)
 55. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania ukarania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (27)
 56. Rozkaz, Decyzja Dowódcy (Kierownika) w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonego ukarania - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (28)
 57. Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 58. Skierowanie na badania do wojskowej komisji lekarskiej - Dz.U. 2015, poz. 761 (załącznik 3)
 59. Sprawozdanie o przemieszczeniu rannych i chorych w podmiotach leczniczych - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 4)
 60. Sprawozdanie z kart urządzeń lub kart systemów ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez operatora urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP - Dz.U. 2015, poz. 2054
 61. Sprawozdanie z wyników pracy Komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2019, poz. 2477 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
 62. Standardowy formularz wyników badania lekarskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych (MS - 2) - Załącznik III - Dz.U. 2018, poz. 258 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 30 stycznia 2018 r.
 63. Świadectwo służby żołnierza - Dz.U. 2014, poz. 895 Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2014 r.
 64. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1834 (1)
 65. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej - Dz.U. 2009, nr 202, poz. 1566 (1)
 66. Wkładka do krótkiej historii choroby - Dz.U. 2012, poz. 741 (załącznik 3e)
 67. Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego - Dz.U. 2016, poz. 419 (załącznik 1)
 68. Wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu przez żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (10)
 69. Wniosek o dokonanie w paszporcie wpisu - Dz.U. 2009 Nr 119, poz. 995
 70. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski. - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1554 (1)
 71. Wniosek o mianowanie na stopień wojskowy - Dz.U. 2019, poz. 158 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 11 lutego 2019 r.
 72. Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego od Agencji Mienia Wojskowego - Dz.U. 2016, poz. 1640 Formularz obowiązuje od dnia 22nbsp;października 2016 r.
 73. Wniosek o nadanie medalu "Za zasługi dla obronności kraju" - Dz.U. 2013, poz. 1224 (załącznik 1)
 74. Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych MON - Dz.U. 2018, poz. 1018 Formularz obowiązuje od dnia 12 czerwca 2018 r.
 75. Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej - Dz.U. 2015, poz. 449 (załącznik 1)
 76. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego - Dz.U. 2013, poz. 736 (załącznik 1)
 77. Wniosek o przydział tymczasowej kwatery przeznaczonej dla funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego - Dz.U. 2013, poz. 736 (załącznik 2)
 78. Wniosek o przydzielenie żołnierzowi zawodowemu miejsca w internacie albo kwaterze internatowej - Dz.U. 2020, poz. 1104 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 26 czerwca 2020 r.
 79. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową - Dz.U. 2015, poz. 1811
 80. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych - Dz.U. 2009 Nr 107, poz. 890
 81. Wniosek o rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2019, poz. 2205 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2012 r.
 82. Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) - Dz.U. 2019, poz. 833 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2012 r.
 83. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (2)
 84. Wniosek o wydanie karty / tabliczki tożsamości - Dz.U. 2017, poz. 491 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 czerwca 2017 r.
 85. Wniosek o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego z postępowania dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (7)
 86. Wniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny - Dz.U. 2011 nr 128 poz. 723 Formularz obowiązuje od dnia 5 lipca 2011 r.
 87. Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej do Agencji Mienia Wojskowego - Dz.U. 2016, poz. 1195 (załącznik 1 i 2)
 88. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby/zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe/pełniącego okresową służbę wojskową - Dz.U. 2010 Nr 77, poz. 509
 89. Wniosek o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (21)
 90. Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów/podoficerów/szeregowych - Dz.U. 2015, poz. 1518 (załącznik 1)
 91. Wniosek o zezwolenie na jednorazowe przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej RP - Dz.U. 2015, poz. 273 (załącznik 1)
 92. Wniosek o zezwolenie na wielokrotne przekraczanie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej RP - Dz.U. 2015, poz. 273 (załącznik 2)
 93. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w pierwszej instancji - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (15)
 94. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (19)
 95. Wniosek w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (23)
 96. Wniosek zbiorczy o mianowanie na pierwszy stopień oficerski absolwentów - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1554 (2)
 97. Wojskowy wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski - Dz.U. 2020, poz. 2256 Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2020 r.
 98. Zapotrzebowanie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2012, poz. 1368 (załącznik 2)
 99. Zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej/i środka dyscyplinarnego - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (1) - Uchylony Akt Prawny
 100. Zarządzenie wykonania warunkowego zawieszenia wykonania kary dyscyplinarnej - Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 973 (2) - Uchylony Akt Prawny
 101. Zaświadczenie o uczestniczeniu w działaniach poza granicami państwa weterana lub weterana poszkodowanego - Dz.U. 2012, poz. 229 (załącznik 1)
 102. Zaświadczenie o ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego - Dz.U. 2019, poz. 218 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2019 r.
 103. Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 104. Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 105. Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 106. Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 65 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2011 r.
 107. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów ukarań sądowych za wykroczenia oraz żołnierzy rozpatrzonych dyscyplinarnie - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (47)
 108. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy według rodzajów wyroków sądowych za przestępstwa - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (46)
 109. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przestępstw przez żołnierzy - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (41)
 110. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia przewinień dyscyplinarnych przez żołnierzy - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (43)
 111. Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia wykroczeń przez żołnierzy - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (42)
 112. Zestawienie liczbowe wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy oraz wybranych rodzajów naruszeń dyscypliny wojskowej - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 113. Zestawienie liczbowe żołnierzy objętych karnymi albo dyscyplinarnymi środkami zapobiegawczymi oraz badaniami je poprzedzającymi - Dz.U. 2010 Nr 60, poz. 375 (45)
 114. Zestawienie liczbowe żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie - Dz.U. 2013, poz. 1677 (załącznik 2)
 115. Zestawienie liczbowe żołnierzy według wykonania orzeczeń sądowych i dyscyplinarnych - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 116. Zestawienie wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy - Dz.U. 2016, poz. 1755 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 9 listopada 2016 r.
 117. Zezwolenie na przejazd drogowy pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2012, poz. 1450
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB