logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 1. Certyfikat importowy / Import Certificate - Dz.U. 2012, poz. 923
 2. Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - Dz.U. 2012, poz. 486 (załącznik 1)
 3. Dyplom uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny - Dz.U. 2012, poz. 486 (załącznik 2)
 4. Ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym E-DUMP
 5. Formularz zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej - Dz.U. 2012, poz. 513
 6. Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 7. Informacja o wyrobach zawierających azbest - Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31 (3)
 8. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - Dz.U. 2014, poz. 193 (załącznik 2)
 9. Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę - Dz.U. 2009 Nr 16, poz. 84 (załącznik 6)
 10. Informacje dotyczące inwestycji początkowej - Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 714
 11. Karta wypadku - Dz.U. 2013, poz. 1618
 12. Kontrakt socjalny - Dz.U. 2010 Nr 218, poz. 1439
 13. Książka kasy rejestrującej - Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.
 14. Kwartalne sprawozdanie/kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 15. MG Formularz - Wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczącego pomocy technicznej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego,...
 16. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2010 Nr 162, poz. 1089 (1)
 17. Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy wywiadu środowiskowego) - Dz.U. 2021 poz. 893 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 listopada 2021 r.
 18. Oświadczenie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej - Dz.U. 2021 poz. 893 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 listopada 2021 r.
 19. Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem - Dz.U. 2014, poz. 146
 20. Podstawowe informacje dotyczące poniesionych kosztów oraz wyników produkcyjnych osiągniętych w roku poprzedzającym udzielenie dotacji - Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 714
 21. Protokół pobrania próbek nawozu do badań - Dz.U. 2010 Nr 183, poz. 1229 (2)
 22. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (6)
 23. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników dozoru i kierownictwa ruchu pod ziemią lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych pod ziemią - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (5)
 24. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych częściowo pod ziemią i częściowo na powierzchni dla udowodnienia pracy wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (4)
 25. Protokół z posiedzenia komisji weryfikacyjnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których zatrudnienia zalicza się w wymiarze półtorakrotnym - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (3)
 26. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2061 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 27. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2018, poz. 2061 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2018 r.
 28. Sprawozdanie / Sprawozdanie zbiorcze z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. 2011 Nr 173, poz. 1035
 29. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej - Dz.U. 2017, poz. 97 Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2017 r.
 30. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 31. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2012, poz. 1371 (załącznik 1)
 32. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 33. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2012, poz. 1371 (załącznik 2)
 34. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2012, poz. 1371 (załącznik 3)
 35. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Dz.U. 2019, poz. 1195 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r.
 36. Świadectwo wzorcowania zbiorników statków - Dz.U.2012, poz. 225 (załącznik 1)
 37. Umowa o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia służby zastępczej - Dz.U. 2007 Nr 159, poz. 1124
 38. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa - Dz.U. 2011 Nr 33, poz. 163 Formularz obowiązuje od dnia 3 marca 2011 r.
 39. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego - Dz.U. 2010 Nr 173, poz. 1172
 40. Wniosek o akredytację do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES - Dz.U. 2019, poz. 876 Formularz obowiązuje od dnia 12 maja 2019 r.
 41. Wniosek o dofinansowanie do inwestycji początkowej - Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 714
 42. Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1571 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 43. Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych - Dz.U. 2014, poz. 1570 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 44. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego - Dz.U. 2014, poz. 1569 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 45. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1572 Formularz obowiązuje od dnia 14 listopada 2014 r.
 46. Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie - Dz.U. 2019, poz. 905 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2019 r.
 47. Wniosek o finansowanie kosztów wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 6)
 48. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2020, poz. 14 Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2020 r.
 49. Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych - Dz.U. 2014, poz. 781
 50. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 2)
 51. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Dz.U. 2014, poz. 193 (załącznik 1)
 52. Wniosek o wydanie karty parkingowej - Dz.U. 2021, poz. 1123 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 53. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - Dz.U. 2014, poz. 193 (załącznik 3)
 54. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej - Dz.U. 2007 Nr 159, poz. 1123
 55. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie - Dz.U. 2014, poz. 305
 56. Wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy na restrukturyzację - Dz.U. 2006, Nr 84, poz. 580
 57. Wzory tabel zawierających objętość cieczy, wyrażoną w litrach lub decymetrach sześciennych lub metrach sześciennych, która znajduje się w zbiornikach statków - Dz.U. 2012, poz. 225 (załącznik 2)
 58. Wzór formularza rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych - Dz.U. 2016, poz. 1272 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
 59. Wzór raportu dla Komisji Europejskiej z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw - Dz.U. 2017, poz. 2459 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 60. Wzór raportu dla Rady Ministrów z krajowego Systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw - Dz.U. 2017, poz. 2459 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 61. Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (1)
 62. Załącznik do Karty Ewidencyjnej Pracownika do ewidencjonowania przepracowanych okresów pracy górniczej zaliczanych w wymiarze półtorakrotnym - Dz.U. 2008 Nr 72, poz. 423 (2)
 63. Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych - Dz.U. 2014, poz. 497 (załącznik 1)
 64. Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności - Dz.U. 2014, poz. 497 (załącznik 2)
 65. Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2016, poz. 2265 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2016 r.
 66. Zawiadomienie o odmowie dokonania wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 4)
 67. Zawiadomienie o wpisie do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 3)
 68. Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego - Dz.U. 2010 Nr 64, poz. 399 (załącznik 5)
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB