logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Urząd Skarbowy

Jeśli starasz się o zwrot nadpłaty podatku, masz zaległości w opłatach skarbowych - znajdziesz tu wzory pism, wnioski, oświadczenia itp., które pomogą Ci sprawnie załatwić Twoje problemy.

 1. Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
 2. Książka kontroli skarbowej
 3. Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego
 4. Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym
 5. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 7. Oświadczenie o rozliczeniu podatkowym
 8. Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie podatku liniowego
 9. Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w 2006 roku na cele mieszkaniowe - dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem
 10. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej
 11. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej (Do Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 12. Pismo przewodnie do składanej korekty deklaracji
 13. Podanie o zwrot nadpłaty podatku
 14. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 15. Potwierdzenie statusu podmiotu gospodarczego
 16. Prośba o zwrot nadpłaty
 17. Prośba o umorzenie podatku od darowizny
 18. Protokół licytacyjnej sprzedaży ruchomości
 19. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych
 20. Protokół udaremnienia egzekucji
 21. Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej - Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.
 22. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości - Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 14, 20) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.
 23. Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy skarbowego
 24. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej
 25. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)
 26. Wniosek o odroczenie terminu płatnosci podatku
 27. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 28. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminudo wniesienia odwołania
 29. Wniosek o przyznanie dodatku pieniężnego dla emeryta lub rencisty
 30. Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nauki zawodu
 31. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej
 32. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
 33. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy
 34. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych
 35. Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu
 36. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
 37. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 38. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku
 39. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
 40. Wniosek w sprawie stwierdzenia nadpłaty
 41. Wniosek w sprawie wcześniejszego zwrotu nadpłaty
 42. Wniosek w trybie art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej
 43. Wyjaśnienie w sprawie straty z działalności gospodarczej
 44. Wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
 45. Wzór skargi na bezczynność organu odwoławczego
 46. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 47. Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsiębiorcy)
 48. Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów
 49. Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego
 50. Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.
 51. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej
 52. Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego - Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698
 53. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty
 54. Zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
 55. Zeznanie podatkowe o nabyciu majątku
 56. Zmiana zajęcia wynagrodzenia za pracę
 57. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 58. ZZ-2 Kolejne zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 59. ZZ-3 Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 60. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przez Urząd Skarbowy
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB