logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Wyjazdy-Przyjazdy

 1. Akt nadania obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 2)
 2. Decyzja o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej - Dz.U. 2021, poz. 984 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.
 3. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - Dz.U. 2014, poz. 535
 4. DS-157-PL Uzupełniający wniosek o wizę nieemigracyjną
 5. DS-158-PL - Historia zatrudnienia osoby ubiegającej się o wizę nieimigracyjną oraz informacje o osobach mogących potwierdzić dane zamieszczone na formularzu
 6. DS-230 Part I - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca
 7. DS-230 Part II - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca
 8. Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę - Dz.U. 2009 Nr 16, poz. 84 (załącznik 6)
 9. Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 10. Kwestionariusz paszportowy na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (6)
 11. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 1476 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2014 r.
 12. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2021, poz. 1108 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 13. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2021, poz. 1108 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 14. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - Dz.U. 2021, poz. 1108 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.
 15. Oświadczenie kandydata na aplikację dyplomatyczno-konsularną - Dz.U. 2016, poz. 1175 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r.
 16. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 17. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 18. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 19. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 20. Podanie - Kwestionariusz paszportowy - Formularz przeznaczony tylko jako wzór do użytku wewnętrznego i nie nadaje się do złożenia w urzędzie paszportowym. Uznawane są tylko i wyłącznie druki papierowe dostępne w urzędzie paszportowym.
 21. Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 22. Przedłużenie ZEZWOLENIA typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 23. Przedłużenie Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 24. Przepustka dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Dz.U. 2005 r. Nr 147 poz. 1228
 25. Rejestr wniosków o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt oraz wydanych w tych sprawach decyzji
 26. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 1)
 27. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 925
 28. Wniosek o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / areszcie dla cudzoziemców - Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.
 29. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej - Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 30. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen - Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 31. Wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno - konsularną
 32. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 501
 33. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka - Dz.U. 2016, poz. 1382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 września 2016 r.
 34. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce - Dz.U. 2018, poz. 1204 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 35. Wniosek o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - Dz.U. 2018, poz. 1203 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 36. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi karty polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały - Dz.U. 2016, poz. 2274 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 37. Wniosek o udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany - Dz.U. 2014, poz. 549 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 38. Wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców - Dz.U. 2021, poz. 1049 Formularz obowiązuje od dnia 25 czerwca 2021 r.
 39. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  - POBIERZ 
 40. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / korzystania z mobilności długoterminowej - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 41. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - Dz.U. 2014, poz. 569 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 42. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały - Dz.U. 2014, poz. 568 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 43. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - Dz.U. 2014, poz. 554 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 44. Wniosek o udzielenie dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 45. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 46. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy karty polaka osiedlających się na terytorium RP - Dz.U. 2016, poz. 2275 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 47. Wniosek o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta - Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.
 48. Wniosek o udzielenie informacji o wpisaniu / sprostowaniu / wykreśleniu danych osobowych do/z wykazu i Systemu Informacyjnego Schengen
 49. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej - Dz.U. 2015, poz. 1859 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2015 r.
 50. Wniosek o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 51. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 1) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy
 52. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 2) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy
 53. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców - Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.
 54. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego - Dz.U. 2012, poz. 916
 55. Wniosek o uznanie za repatrianta - Dz.U. 2018, poz. 1199 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.
 56. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - Dz.U. 2020, poz. 2347 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2020 r.
 57. Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 58. Wniosek o wydanie karty pobytowej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 59. Wniosek o wydanie karty stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 60. Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 61. Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 62. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 63. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 64. Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca - Dz.U. 2015, poz. 1856 (załącznik 3)
 65. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych - Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.
 66. Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.
 67. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 68. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 69. Wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego - Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.
 70. Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 71. Wniosek o wydanie wizy krajowej - Dz.U. 2021, poz. 988 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.
 72. Wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji - Dz.U. 2017, poz. 994 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2017 r.
 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 75. Wniosek o wymianę / wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 76. Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 77. Wniosek o wymianę / wydanie nowej karty pobytowej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 78. Wniosek o wymianę / wydanie nowej karty stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 79. Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej - Dz.U. 2009 nr 99 poz. 835 (załącznik 2)
 80. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 928 (załącznik 1)
 81. Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 82. Wniosek o zwrot kosztów (art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy (UE) 2015/637) - Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 83. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 84. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 85. Wniosek wizowy - Białoruś - Formularz aktywny bezpłatny
 86. Wniosek wizowy do Referacji Rosyjskiej (Rosja) - Formularz aktywny bezpłatny
 87. Wzór wniosku o uznanie za repatrianta - Dz.U. 2001 nr 22 poz. 260
 88. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 89. Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 90. Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 91. Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.
 92. Zaproszenie dla cudzoziemca - Dz.U. 2020, poz. 2347 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2020 r.
 93. Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia/ o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów - Dz.U. 2018, poz. 1116 Formularz obowiązuje od dnia 25 czerwca 2018 r.
 94. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 95. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 96. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 97. Zaświadczenie o zakończeniu zwykłego zamieszkiwania
 98. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 99. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 100. Zaświadczenie o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 101. Zaświadczenie o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 102. Zaświadczenie o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 103. Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi - Dz.U. 2014, poz. 513 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.
 104. Zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 105. Zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 106. Zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 107. Zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego - Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 3)
 108. Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 109. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 110. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
 111. Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form - Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.
 112. Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form - Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.
 113. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months - Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.
 114. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu - Dz.U. 2021, poz. 1391 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 115. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany" - Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.
 116. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub karty pobytowej - Dz.U. 2021, poz. 1392 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.
 117. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of the Republic of Poland - Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.
 118. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence - Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.
 119. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence - Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.
 120. Zobowiązanie do spłaty kosztów ochrony konsularnej - Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.
 121. Życiorys kandydata na aplikację dyplomatyczno-konsularną - Dz.U. 2016, poz. 1175 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB