logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

ZUS

 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 4. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 5. EKL - Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej  (dawny ZUS ER-9) Formularz obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2021 r.
 6. EKP - Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 2 czerwca 2021 r.
 7. EMP Wniosek o emeryturę - Wniosek o emeryturę Formularz obowiązujący od dnia 21.06.2021 r.
 8. EMZ - Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
 9. ENS - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (zastąpił formularz ZUS Rp-18) Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.
 10. ENSK - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (dawny ZUS Rp-12) Formularz obowiązujący od dnia  2 września 2021 r.
 11. EPOM - Wniosek o emeryturę pomostową (dawny ZUS  RP-1 Epom) Formularz obowiązujący od dnia  14 stycznia 2020 r.
 12. ERN - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia 27 stycznia  2020 r. Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R
 13. ERN-P - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a Formularz obowiązujący od dnia  30 sierpnia 2021 r.
 14. ERO - Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Formularz obowiązujący od dnia 14 lipca 2021 r.
 15. EROP - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r. Formularz EROP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73
 16. ERP-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (dawny ZUS Rp-15) Formularz obowiązujący od dnia 30 lipca 2021 r.
 17. ERR-W - Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej Formularz obowiązujący od dnia  2 września 2021 r. ERR-W zastąpił wzór ZUS Rw-3 
 18. ESP - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 27 stycznia 2020 r. Formularz ESP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26
 19. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 19)
 20. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 21. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 20)
 22. Informacje w zakresie rozrachunku aktywów + oświadczenie - Dz.U. 2014, poz. 117 (załącznik 1,3) Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2014 r.
 23. OL-10 - Wywiad zawodowy (załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności) Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.
 24. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 25. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 26. RD-2 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej De Minimis Formularz obowiązujący od dnia  18 grudnia 2018 r.
 27. RSO - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO  zastąpił wzór ZUS-EOP-02 Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.
 28. US-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 - Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa (dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii)
 29. US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach.
 30. US-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 - Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach (dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii)
 31. US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej (zastępuje formularz ZUS-ZZU) Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.
 32. US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe
 33. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 34. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 35. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2019 r.
 36. ZPW - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
 37. ZUS ERP-6 - Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r.
 38. ZUS ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (zastępuje wzór RP-7) Formularz obowiązuje od dnia 9 września 2021 r. Wzór dostępny w aktywnym formacie PDF
 39. ZUS ERP-8 - Zeznanie świadka Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.
 40. ZUS ERP-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów Formularz obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.
 41. ZUS ERR - Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 16 stycznia 2020 r. Wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dnia 2 października 2017 r. zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku...
 42. ZUS OL-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.
 43. ZUS OL-FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 28 września 2020 r.
 44. ZUS OSW - Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 23)
 45. ZUS PEL - Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Formularz obowiązujący od dnia 24 maja 2021 r.
 46. ZUS PEL-Z - Załącznik do pełnomocnictwa / odwołania pełnomocnictwa Formularz obowiązujący od dnia  16 grudnia 2020 r.
 47. ZUS RCA cz. II - Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1...
 48. ZUS RD-3 - Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.
 49. ZUS RIA - Raport informacyjny AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 22)
 50. ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego...
 51. ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.
 52. ZUS RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło / Korekta zgłoszenia umowy o dzieło Wzór obowiązujący od dnia 14 maja 2021 r.
 53. ZUS RWN - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Formularz obowiązujący od dnia 7 marca 2019 r. Formularz RWN zastąpił dotychczasowy druk ZUS EWN
 54. ZUS US-3 - Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii
 55. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r.
 56. ZUS Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy Formularz obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2021 r.
 57. ZUS Z-15a - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Formularz obowiązujący od dnia 22 marca 2021 r.
 58. ZUS Z-15b - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Formularz obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 r.
 59. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2021 r.
 60. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2021 r.
 61. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązujący od dnia  21 kwietnia 2021 r.
 62. ZUS ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Formularz obowiązujący od dnia 17 kwietnia  2020 r.
 63. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 64. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB