logo.gif, 2 kB

Kategorie


Paczki formularzy

Budowlane

Znajdziesz tu wszelkie umowy, protokoły, wnioski, oświadczenia, sprawozdania związane budową obiektów budowlanych.

 1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 2. Dziennik budowy - wzór przykładowy
 3. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 5. Kosztorys budowlany
 6. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Dz.U. 2023, poz. 873 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.
 7. Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych - Dz.U. 2015, poz. 2342
 8. Księga obmiarów robót
 9. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót
 10. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 11. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych
 12. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
 13. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki
 14. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową
 15. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - Dz.U. 2021, poz. 1170 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 16. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. 2019, poz. 831 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.
 17. Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - Dz.U. 2023, poz. 2509 Formularz obowiązuje od dnia 28 listopada 2023 r.
 18. Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) - Dz.U. 2024, poz. 695 Formularz obowiązuje od dnia 21 maja 2024 r.
 19. Protokół kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 20. Protokół obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego - Dz.U. 2021, poz. 1719 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2021 r.
 21. Protokół odbioru robót
 22. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu
 23. Protokół oględzin wyrobu budowlanego - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 24. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego / i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego - Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 25. Protokół wprowadzenia na budowę
 26. Przedmiar robót budowlanych
 27. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
 28. Rozliczenie zużycia materiałów na budowie
 29. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego - Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
 30. Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
 31. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
 32. Umowa o roboty budowlane
 33. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)
 34. Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)
 35. Umowa przedwstępna o roboty budowlane
 36. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
 37. Umowa z architektem wnętrz
 38. Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego
 39. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych - Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.
 40. Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
 41. Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego
 42. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) - Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.
 43. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) - Dz.U. 2021, poz. 410 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 44. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) - Dz.U. 2021, poz. 346 Formularz obowiązuje od dnia 26 lutego 2021 r.
 45. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 46. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 47. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) - Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 48. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10) - Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 49. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) - Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 50. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 51. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Dz.U. 2024, poz. 351 Formularz obowiązuje od dnia 28 marca 2024 r.
 52. Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa
 53. Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15) - Dz.U. 2021, poz. 338 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 54. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) - Dz.U. 2021, poz. 296 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.
 55. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (PB-13) - Dz.U. 2021, poz. 308 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.
 56. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) - Dz.U. 2021, poz. 440 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 57. Wniosek o wydanie dziennika budowy
 58. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej - Dz.U. 2016, poz. 1968 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 59. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6) - Dz.U. 2021, poz. 335 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 60. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) - Dz.U. 2021, poz. 356 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 61. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PB-0) - Dz.U. 2021, poz. 1154 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.
 62. Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (1)
 63. Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej - Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (2)
 64. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 65. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 66. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) - Dz.U. 2022, poz. 715 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2022 r.
 67. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) - Dz.U. 2021, poz. 297 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.
 68. Zestawienie zbiorcze prac remontowych
 69. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) - Dz.U. 2021, poz. 304 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2021 r.
 70. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) - Dz.U. 2021, poz. 304 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2021 r.
 71. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4) - Dz.U. 2021, poz. 314 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.
 72. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości
 73. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) - Dz.U. 2021, poz. 298 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.
Stan koszyka (0)
Wartość: 0 (zawiera 23% VAT)
Przejdź do płatności
trojkacik-wdol.gif, 0 kB